Në këtë kategori do të gjeni të gjitha ndeshjet e faqes gjykimit.
Marrin pjesë në kursin, dhe për të shmangur të gjitha llojet e pengesave: Ndërtesat, goma, gurë, gunga ...
Qëllimi është për të përfunduar kursin sa më shpejt të jetë e mundur!.