سرگرم کننده برای تحویل کالا و بدون رها کردن آنها به یک قسمت خاص.
مراقب باشید، چرا که مسیر خود را با موانع اهمیت می دهند.