بازی کامیون بارت

در این بازی، شما نیاز به آوردن مواد به گیاه است.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


58% عاشق این بازی
بازی-کامیون-بارت