بازی کامیون کانتینر

در این بازی، شما باید ظروف و محل آنها را در کامیون بدون حذف کامیون.

گروه شاهد بود.

  • : حرکت کامیون.
  • : بازگشت به کامیون.
  • : شیب کامیون به جلو.
  • : پشت کامیون را در نظر بگیرید.
  • : ظروف و رها.
  • : تسریع کامیون.


59% عاشق این بازی
بازی-کامیون-کانتینر