کامیون بازی مرده است

هدف این است که برای ارائه استخوان را بدون انداختن از کامیون است.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


58% عاشق این بازی
کامیون-بازی-مرده-است