انتخاب کنید تا بازی ستاره

شرکت در یک دوره مانع و سعی کنید برای گرفتن ستاره به عنوان بسیاری که ممکن است ..

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


60% عاشق این بازی
انتخاب-کنید-تا-بازی-ستاره