بازی انتخاب کنید تا Bosse

در این بازی، شما باید در این دوره از طریق برجستگی ها به پایان برسد.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


61% عاشق این بازی
بازی-انتخاب-کنید-تا-bosse