بازی تخریب مجسمه

در این بازی، شما را در یک کامیون هستند و شما باید مجسمه در پایان سرکوب

گروه شاهد بود

  • : رو به جلو
  • بازگشت
  • : به جلو خم
  • به عقب تکیه


62% عاشق این بازی
بازی-تخریب-مجسمه