بازی جنگل کامیون

من در این، شما باید برای عبور از برجستگی های چند.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


59% عاشق این بازی
بازی-جنگل-کامیون