بازی کامیون آبی رنگ است

در این بازی، شما باید این دوره را به پایان برسانند.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


56% عاشق این بازی
بازی-کامیون-آبی-رنگ-است