بازی کامیون در عالم اموات

در این بازی شما باید برای نابود کردن ارواح.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


60% عاشق این بازی
بازی-کامیون-در-عالم-اموات