بازی کامیون

در این بازی، شما لازم نیست که به مرگ و کشتن دیگران است

گروه شاهد بود

  • A: را ادامه دهید
  • D: رفتن
  • W: رفتن
  • : بکشید


57% عاشق این بازی
بازی-کامیون