مسیر کامیون برای هالووین

برای هالووین، شما در یک کامیون البته آزمایش شرکت کنند.
اجتناب از موانع و جمع آوری حداکثر آب نبات.
استفاده از کلید های arrow به هدایت کامیون.


50% عاشق این بازی
مسیر-کامیون-برای-هالووین