پلیس بازی ماشین

در این بازی، شما باید سرکوب و پایان دوره.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


60% عاشق این بازی
پلیس-بازی-ماشین