کامیون بازی در آینده است

در این بازی، شما را در این دوره به پایان برسد.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


58% عاشق این بازی
کامیون-بازی-در-آینده-است