کامیون بازی در برف است

در این بازی، شما باید دوره های مختلفی است. هدف این است که صدمه ندیده را به پایان برساند.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


63% عاشق این بازی
کامیون-بازی-در-برف-است