کامیون بازی در فضا است

در این بازی، شما باید این دوره را به پایان برسانند.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


52% عاشق این بازی
کامیون-بازی-در-فضا-است