کامیون بازی در محدوده

در این بازی، شما باید این دوره را به پایان برسانند. شما باید به ستاره ها که در ساحل هستند بهبود می یابند.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


63% عاشق این بازی
کامیون-بازی-در-محدوده