کامیون بازی ستاره

در این بازی، شما باید به ستاره ها و بطری های آبی انرژی را جمع آوری کند.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.
  • : تسریع بخشد.


54% عاشق این بازی
کامیون-بازی-ستاره