کامیون بازی مانع است

در این بازی، شما را بر روی زمین هستند و شما باید در این دوره به پایان برسد.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


61% عاشق این بازی
کامیون-بازی-مانع-است