بازی به عنوان یک آتش نشان در این رده و رانندگی کامیون در اسرع وقت در صحنه آتش.
سریع می باشد، زیرا جان بسیاری را در دست شما هستند.