بازی گاراژ

در این بازی شما نیاز به پارک ماشین.

گروه شاهد بود.

  • : رو به جلو.
  • بازگشت.
  • : به جلو خم.
  • به عقب تکیه.


55% عاشق این بازی
بازی-گاراژ