Vui vẻ để giao hàng đến một địa điểm cụ thể mà không thả chúng.
Hãy cẩn thận, bởi vì con đường của bạn được rải rác với những trở ngại.